Terms of service

Användarvillkor antagna av CloCom AB den 26 augusti 2022.

CloCom AB (org nr. 559178-4656) medger användning av hemsidan www.CloCom.se (nedan Webbplatsen) endast enligt dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”). Genom surfa in på Webbplatsen accepterar användaren, i egenskap av privatperson och i förekommande fall företrädare för en juridisk person (”Användaren”), dessa Användarvillkor.

Jämte Användarvillkoren gäller vid all användning av Webbplatsen CloComs Integritetspolicy samt vid beställning CloComs Allmänna köpvillkor.

 

1.       Innehåll på Webbplatsen

Allt innehåll på Webbplatsen, inkluderande men inte begränsat till, text, bilder, grafik, logotyper, information om varor, omdömen, bakomliggande databaser och varumärken ägs av eller är licensierat till CloCom och utgör immaterialrättsligt och marknadsrättsligt skyddad egendom. Det är förbjudet att, utan CloComs samtycke kopiera eller tillgängliggöra (med vilket avses alla former av tekniskt återgivande, länkning, spegling, utdrag eller annan spridning) hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Webbplatsen får inte användas i kommersiella syften av personer, företag eller organisationer vilka bedriver med CloCom direkt eller indirekt konkurrerande verksamhet. Inte heller får Webbplatsen användas i kommersiella syften av närstående till sådana personer, företag eller organisationer.

CloCom kan inte garantera att innehållet på Webbplatsen är fullständigt och korrekt. Fel i informationsinnehållet kan ha olika orsaker, såsom exempelvis tekniska fel, den mänskliga faktorn eller andra faktorer utom CloComs och dess leverantörers kontroll. CloCom friskriver sig från ansvar för brister och felaktigheter och förbehåller sig rätten att när som helst korrigera, ändra eller uppdatera allt innehåll på Webbplatsen och tillhörande databaser m.m.

Webbplatsen kan innehålla länkar till domäner och sajter på Internet som ligger utanför CloComs kontroll. Omvänt kan det också hända att webbplatser utanför CloComs kontroll länkar till Webbplatsen. Även om CloCom kontinuerligt arbetar för att säkerställa att Webbplatsen enbart länkar till webbplatser som upprätthåller minst samma standard beträffande t.ex. skydd för användares personliga integritet, så ikläder sig CloCom inte något ansvarar för hanteringen av personuppgifter som användare lämnar på andra webbplatser. Användare bör alltid vara noggrann med att alltid sätta sig in i vad som gäller ifråga om användarvillkor, integritetsskydd m.m. på alla hemsidor som besöks

 

2.      Användarkonton

Det finns möjlighet att skapa ett användarkonto på Webbplatsen (”Användarkonto”).  Härvid erhåller Användaren inloggningsuppgifter i form av ett användarnamn och ett hemligt lösenord. Genom registreringen försäkrar Användaren på heder och samvete att de uppgifter Användaren lämnar om dig själv och det företag Användaren i förekommande fall företräder är fullständiga och korrekta, samt att Användaren är behörig att företräda det företag i vars namn kontot skapas. Användaren ansvarar utan begränsning för felaktigheter och alla följder av bristande behörighet.

I CloComs Integritetspolicy, vilken uttryckligen accepteras vid registrering av Användarkonto, framgår hur CloCom behandlar personuppgifter som lämnas i samband med registrering.

Användaren åtar sig att se till att ingen annan får tillgång till ditt företags Användarkonto eller inloggningsuppgifter. Användarnamn och lösenord ska alltid förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dessa. Misstänker Användaren att någon obehörig fått tillgång till Användarens inloggningsuppgifter eller på annat sätt berett sig tillgång till Användarkonto är Användaren skyldig att utan dröjsmål underrätta CloCom. Användaren ansvarar i förhållande till CloCom utan begränsning för alla åtgärder, inklusive genomförda köp, som vidtagits med Användarens inloggningsuppgifter om en sådan anmälan inte gjorts.

Om CloCom misstänker att Användaren missbrukar sitt Användarkonto eller inloggningsuppgifter eller annars bryter mot dessa Användarvillkor har CloCom rätt att stänga av Användaren, temporärt eller permanent. CloCom har även rätt att på eget initiativ tilldela Användare nya inloggningsuppgifter.

 

3.      Force Majeure

CloCom har ingen skyldighet att ersätta Användare för något som kan vara ett brott mot dessa Användarvillkor om avtalsbrottet uppstått på grund av omständigheter utanför CloComs kontroll. Exempel på sådana omständigheter är arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, brand, blixtnedslag, terroristattacker, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska avbrott, fel i elnätet, teledataförbindelse eller dataförbindelse, eller annan kommunikation samt fel, eller försening i tjänster från underleverantör på grund av sådan omständighet som anges ovan. Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och alla andra rättsliga påföljder.

 

 

4.      Ändringar och tillägg

CloCom förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Användarvillkor. Ändringar är giltiga från det att de beslutas, och publiceras utan dröjsmål på Webbplatsen. CloCom rekommenderar att Användare besöker Webbplatsen regelbundet och håller sig uppdaterade om eventuella ändringar av Användarvillkoren.

 

5.      Ogiltighet

Om en domstol, myndighet eller skiljenämnd med jurisdiktion över CloCom och dess avtal skulle finna att någon bestämmelse i dessa Allmänna avtalsvillkor är helt eller delvis ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga avtalsbestämmelser lika fullt vara gällande och verkställbara i den största möjliga utsträckning som tillämplig lag tillåter och tolkas på sådant sätt att syftet med villkoren som helhet uppnås. Bestämmelse som ogiltigförklarats eller beträffande vilken verkställighet nekats kan komma att ersättas eller modifieras.

       

6.      Tillämplig lag

Svensk rätt ska vara vägledande vid tolkningen av dessa Användarvillkor och om inte tvingande bestämmelser föranleder annat tillämpas i händelse av tvist. Tvist rörande relationen mellan Användare och CloCom som inte har samband med ett avtal om köp prövas av allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans. Tvist mellan Användare och CloCom som rör köp ska avgöras i enlighet med bestämmelserna härom i CloComs allmänna köpvillkor.

 

 

Webbplatsen ägs och drivs av CloCom AB (org nr. 559178-4656), Galoppgatan 4, 213 77 Malmö. CloCom AB kan kontaktas via email info@clocom.se.