Privacy policy

Integritetspolicy antagen av Clocom AB den 26 augusti 2022.

Clocom AB (org nr. 559178-4656) efterlever bestämmelserna i detta dokument (”Integritetspolicyn”). I tillägg till Integritetspolicyn gäller Clocoms Användarvillkor vid all användning av www.Clocom.se (”Webbplatsen”) samt Clocoms Allmänna köpvillkor vid beställningar.

 

1.       Personuppgifter

Clocom tillmäter individers integritet och rätt till skydd för sina personuppgifter största vikt. Clocoms avsikt är att alltid efterleva gällande lagstiftning om skydd för personlig integritet och personuppgifter. Denna Integritetspolicy syftar till att upplysa individer om vilka personuppgifter Clocom samlar in samt hur dessa uppgifter kan komma att behandlas. När en individ surfar in på Webbplatsen, registrerar ett konto, gör en beställning, eller på annat sätt lämnar uppgifter till Clocom, förutsätts individen ha bekantat sig med denna Integritetspolicy och godtagit personuppgiftsbehandling i enlighet med dess bestämmelser i den omfattning som individens åtgärder på Webbplatsen nödvändiggör.

 

2.      Personuppgiftsansvarig

Clocom är personuppgiftsansvarig, och i den egenskapen ytterst ansvarig för all behandling av personuppgifter.

 

3.      Vilka personuppgifter Clocom behandlar

Clocom kommer att behandla dels personuppgifter som individer aktivt lämnar till Clocom genom att besöka Webbplatsen, registrera ett konto eller göra en beställning (IP-adress eller användaruppgifter vid köp eller registrering av konto), dels sådana som Clocom samlar in genom användning av tekniska hjälpmedel såsom exv. cookies, och som är nödvändiga för att Clocom ska kunna tillhandahålla Webbplatsen respektive fullgöra Clocoms kontraktuella åtaganden gentemot beställare.

Personuppgifter som kan komma att behandlas av Clocom inkluderar; IP-adress, personnummer, könstillhörighet, namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, orderhistorik, betalningshistorik, användningshistorik, konto- och kreditkortsnummer.

 

4.      Behandling av personuppgifter

I tillägg till den behandling som är nödvändig för att fullfölja kontraktuella åtaganden, kommer Clocom, förutsatt att individ uttryckligen samtyckt till detta i samband med att personuppgifterna samlades in, att använda personuppgifter för statistiska ändamål, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev och för identifiering. Personuppgifter kan också komma att användas för marknadsföring och information via SMS och telefon.

Personuppgifter som individ har lämnat, och sådan som har samlats in på annat sätt kan vidare komma att användas för att förbättra Webbplatsen samt att förbättra betalningslösningar och andra rutiner, vilket kan nödvändiggöra överföring av Individs personuppgifter, inkluderande bl.a. ditt personnummer, till andra företag och tredjepartsleverantörer. Clocom kan också komma att använda ditt personnummer i samband med inhämtande av kreditupplysningar på uppdrag av kreditgivare och betalningsanordnare.

En individ har när som helst möjlighet att återkalla sitt samtycke till Clocoms behandling av

Genom att godta denna Integritetspolicy i samband med registrering inför ett köp eller då individ av annat skäl lämnar personuppgifter till sig samtycker individ också till att Individs personuppgifter överförs till land utanför EU i enlighet med de regler GDPR uppställer härför i de fall Clocom finner det nödvändigt.

I händelse av att Clocom förvärvas av annan ägare eller fusioneras med ett annat företag eller organisation kan Clocom komma att dela Individs personuppgifter med Clocoms rådgivare, en presumtiv köpare och dennes rådgivare, liksom till en eventuell ny ägare av Clocom.

 

5.      Personuppgiftsbiträden

Clocom använder sig av följande personuppgiftsbiträden:

Klarna, VidaXL, BigBuy, Loopia, Shopify, RoarTheme, Buddha Apps, Facebook, Instagram, Google, Capace Media Group AB, iSenseLabs och StoreBuilder.  Notera att parter som de som anges där kommer att ha EGNA personuppgiftsbiträden  i nästa led.

 

6.      Skydd och säkerhetsåtgärder

Clocoms behandling av personuppgifter sker med användande av ett säkert system som uppfyller alla tekniska grundkrav. Ett inbyggt dataskydd genomsyrar hela livscykeln (s.k. privacy by design) från insamling till behandling och lagring. Clocom tillämpar när så är möjligt pseudonymisering och kryptering vid behandlingen av känsliga personuppgifter. Gallring sker regelbundet och på ett säkert sätt. Clocom tillämpar noggranna behörighetskontroller och en intern rollfördelning som bygger på need-to-know principer. Clocoms system genererar loggar som möjliggör spårning och Clocom genomför regelbundet sårbarhetsanalyser. Därutöver innefattar Clocoms säkerhetsarbete också andra åtgärder, såsom härdning av systemet, övervaknings, samt användande av brandväggar och anti-malware funktioner.

 

7.      Hur länge sparas personuppgifter?

Om individ lämnat personuppgifter i samband med registrering av konto inför ett köp hos Clocom, och därvid samtyckt till behandling av personuppgifter så kommer Clocom att lagra dessa intill att individen avregistrerar sig eller kontot har varit inaktivt i tio (10) år. Sådana personuppgifter som Clocom samlar in på egen hand, eller som individ lämnat vid köp utan registrering av ett konto, lagrar Clocom så länge Clocom är skyldigt därtill enligt gällande lag eller så länge som uppgifterna behövs för att uppfylla Clocoms kontraktuella åtaganden gentemot beställaren, vad gäller till exempel leverans eller garantier. Clocom lagrar inga personuppgifter längre än gällande rätt medger.

 

8.      Individers rättigheter

GDPR tillerkänner individer följande rättigheter i anledning av Clocoms behandling personuppgifter: (1) rätt att få insyn i vilka personuppgifter Clocom behandlar, på vilken grund och i vilka syften; (2) rätt till korrigering och rättelse av personuppgifter; (3) under vissa omständigheter, rätt att få personuppgifter raderade; (4) rätt, i vissa fall, att kräva att Clocoms behandling av personuppgifter begränsas; (5) rätt till dataportabilitet rörande vissa personuppgifter; (6) rätt, under vissa omständigheter,  att helt motsätta sig att Clocom behandlar personuppgifter; samt (7) rätt att, i samtliga fall då Clocoms behandling av Individs personuppgifter baseras på samtycke, när som helst återkalla samtycket helt eller delvis, varvid Clocom utan dröjsmål kommer att radera sådana personuppgifter som Clocom samlat in och behandlat baserat på samtycke. Om individ har några frågor rörande Clocoms behandling av Individs personuppgifter, Individs rättigheter, eller vill återkalla ditt samtycke ska individ kontakta Clocom direkt via e-post.

 

9.      Externa länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser och platser på internet som inte kontrolleras av Clocom Clocom tar inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller för hur andra företag, organisationer och privatpersoner agerar. Användare uppmanas att alltid noggrant kontrollera de villkor som gäller för användande av webbsidor som besöks och tjänster som nyttjas på internet.

 

10.     Ändringar

Clocom förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar och tillägg i denna Integritetspolicy, för att möta samhällsutvecklingen, tekniska framsteg, ny lagstiftning, eller för att komma tillrätta med störningar och missbruk eller möta oväntade beteenden och användning av Clocoms tjänster. Alla ändringar i denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Clocoms webbsida.

 

 

Webbplatsen ägs och drivs av Clocom AB (org nr. 559178-4656), Galoppgatan 4, 213 77 Malmö. Clocom AB kan kontaktas via email info@clocom.se.